Osaleja kinnituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskus – suur ühismatkamine

Võtan osa Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) korraldatavast ühismatkast, olles teadlik erinevatest riskidest, mis sellega kaasneda võivad.

Kinnitan, et olen saanud RMKlt teavet ürituse reeglite, riskide ning mulle ja minu poolt registreeritud isikutele tekkida võiva kahju kohta. (Infot riskide kohta vaata SIIT.)

Kinnitan, et ma ei põe ega ole põdenud haigusi, mis võivad esile kutsuda akuutseid haigushooge, millest ma ei ole matkajuhti eelnevalt teavitanud.

Kinnitan, et ei häiri ega ohusta oma käitumisega teisi üritusest osavõtjaid.

Kinnitan, et ei esita minu enda tegevuse või tegevusetuse tagajärjel tekkinud kahju hüvitamise nõudeid RMK või tema esindajate vastu. Võtan teadmiseks, et ka kolmandad isikud, sealhulgas minu perekonnaliikmed, ei saa esitada minu nimel nõudeid RMK või tema esindajate vastu.

Olen teadlik, et RMK ei taga üritusest osavõtjale õnnetusjuhtumikindlustust. Seepärast tean, et ma ei ole kindlustatud RMK poolt, kui peaks juhtuma õnnetus nende asjaolude tulemusena, mille ma ise põhjustanud olen.

Arve tasumisega kinnitan, et olen ise ja teised minu poolt registreeritud isikud on käesolevate tingimustega põhjalikult tutvunud ning aktsepteerivad riske, mis kaasnevad osavõtuga RMK poolt pakutavast ühismatkast, kiidavad heaks käesolevas kinnituskirjas toodud tingimused ning nõustuvad, et RMK või tema esindajad ei vastuta mulle või minu poolt registreeritud isikutele tekkida võiva kahju eest, kui kahju on tekkinud minu või minu poolt registreeritud isikute tegevuse või tegevusetuse tagajärjel.
Võimalikud nõuded RMK või tema esindajate vastu tuleb esitada õigusaktidega sätestatud korras.